beknopte checklist voor op maat gemaakte PLC

en Français cliquez ici

Principe is dat het hoofdprogramma in de microcontroller is.
Voor een ander programma vervangt men eenvoudig de microcontroller.
(eventuele meerdere programmas in een microcontroller selecteerbaar door microswitch)
aantal ingangen
- aard van de ingang:
-- digitaal, (open collector transistor, contact van toets of relais...)
-- analoog (potentiometer, inkomende spanning
aantal uitgangen
- aard van de uitgang:
-- relais
-- triac
-- transistor
-- vermogen in Amperes (en Volt)
-- aard van de last (inductief...)

aantal parameters door de klant beheersbaar
aard van de parameter: regeling per potentiometer, per dipwitch, per menu

parameter kan ook ingesteld worden softwarematig door klant,
die dan in een EEPROM geheugen opgeslagen wordt.
dan heeft men wel een aantal toetsen nodig en een 7 segment display
(er bestaan ook printjes met 4x 7-segmenten, die gebruiken 3 uitgangen als communicatie lijn)

allerlei

triac uitgang met soft start, dimmer, knipperend
filter op analoge ingang, versterker...
buzzer
LEDs
voeding voor optoLED
temperatuur/spanning beveiliging
stroombegrenzing (voor motors, met tijd constante),zekering
passwords
in geheugen plaatsen van metingen / aflezing van metingen
in geheugen plaatsen van parameters in geval van stroomuitval
regulatie
afstandbediening op de print (radio, dus geen metalen kast)

aansluiting (vijzenconnector, AMP-blaadjes...)

voeding, meerdere voedingen
batterij / batterijlader

afmetingen (om in standaard box te passen b.v.)
lokalisatie van de monteergaten

nota: isolatie vereisten van de verschillende opties in acht nemen.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
****************************************************************************************checklist pour PLC sur mesureLe principe est que le programme principal est dans le microcontroleur.
Pour une modification de programme on échange simplement le microcontrolleur.
(éventuellement plusieurs programmes dans un microcontrolleur, sélectable par interrupteur)

nombre d'entrées
- type de l'entrée
-- digitale (transistor collecteur ouvert, contact d'une touche ou d'un relais)
-- analogique (potentiomètre, tension entrante...)
nombre de sorties
- type de sortie:
-- relais
-- triac
-- transistor
-- capacité en Ampères (et Volts)
-- type de charge (inductive,...)

nombre de paramètres réglables par le client
type de paramètre, réglage par potentiomètre, par microinterrupteur, par menu

Les paramètres peuvent également être réglés par le client par software,
Ils sont alors enrégistrés dans une mémoire EEPROM.
Quelques touches et un afficheur 7-segments sont alors nécessaires
(il existe des prints avec 4 x 7-segments, ceux-ci utilisent 3 sorties pour la communication)

divers

sortie triac avec soft start, variateur, clignotant
filtres/ amplificateurs sur entrées
buzzer
LEDs
alimentation pour optocoupleurs
protection de température / surtension / soustension
protection de courant (pour moteurs, temporisées), fusible
mots de passe
enrégistrement de mesures en mémoire / lecture
mise en mémoire de données en cas de panne de courant
régulation
commande à distance sur print (radio, donc pas de boitier métallique)

raccordement (connecteurs à vis, AMP,...)

alimentation, alimentation multiple
batterie / chargeur

dimensions (ex: pour montage dans boîte standard)
localisation des trous de montage

note: envisager les impératifs d'isolation pour chaque option.

www.dynamotor.be